درس شصت و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3265/Davinci_-_Make_GUI_Bigger
درس شصت و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3262/Photoshop_-_Creative_Color_Effect
درس پنجاه و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3254/Maya_-_Self_Collision
درس پنجاه و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3252/Maya_-_A_Realistic_Eyeball
درس پنجاه و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3251/Davinci_-_Color_Palette
درس پنجاه و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3250/Maya_-_Duplicate_with_Transform
درس پنجاه و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3249/Nuke_-_Corner_Pin
درس پنجاه و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3248/Maya_-_Convert_Paint_Effects_to_Polygon
درس چهل و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3242/Maya_-_Tank_Treads_Rig