درس بیست و هشتم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3255/28_-_VRay_Fur
درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3230/27_-_VRay_Sampling_-_بخش_سوم