درس پنجاه و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3257/Photoshop_-_Grass_Effect
درس پنجاه و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3256/Maya_-_Bend_Deformer
درس پنجاه و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3247/Arnold_-_Curve_Collector
درس پنجاه ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3246/Maya_-_Assign_Material_to_Objects
درس چهل و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3245/Davinci_-_Letterbox
درس چهل و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3244/Maya_-_Wobble_Spin
درس چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3241/Davinci_Resolve_-_Glamour_Look
درس چهل و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3240/Maya_-_Redshift
درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
12