درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس سی و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3227/Maya_-_Project_Curve_on_Mesh