درس چهل و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3233/3ds_Max_-_Normal_Align
درس سی و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3224/Houdini_-_Procedural_Thinking_and_Mindset_Part_01
درس سی و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3213/Houdini_-_Intersec
درس سی و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3212/Davinci_Fast_Track__Convert_to_Bezier
درس سی و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3211/Maya_-_Cluster_Deformer_and_Aim_Constraint
درس سی و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3210/Maya_-_Selection_and_Viewport_Gamma
درس سی ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3209/Nuke_-_Project_Directory
درس بیست و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3208/Maya_-_XGen
درس بیست و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3207/3ds_Max_-_Save_as__Plus
درس بیست و ششم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3164/26_-_VRay_Sampling_-_بخش_دوم
12345678