برنده دور دوم مسابقه سیرکل کاپ معرفی شد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6445/برنده_دور_دوم_مسابقه_سیرکل_کاپ_معرفی_شد_