درس چهل و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3244/Maya_-_Wobble_Spin
درس چهل و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3240/Maya_-_Redshift
درس چهل و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3239/Maya_-_Rigging