درس پنجاه و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3251/Davinci_-_Color_Palette
درس پنجاه و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3248/Maya_-_Convert_Paint_Effects_to_Polygon
درس پنجاه ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3246/Maya_-_Assign_Material_to_Objects
درس چهل و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3245/Davinci_-_Letterbox
درس چهل و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3244/Maya_-_Wobble_Spin
درس چهل و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3242/Maya_-_Tank_Treads_Rig
درس چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3241/Davinci_Resolve_-_Glamour_Look
درس چهل و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3240/Maya_-_Redshift
درس چهل و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3239/Maya_-_Rigging
درس چهل و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3234/Houdini_-_Ambient_Occlusion
12345