درس شصت و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3273/Davinci_-_Data_Burn_in
درس شصت و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3272/Davinci_-_high_visibility_power_window_outlines
درس شصت و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3265/Davinci_-_Make_GUI_Bigger
درس شصت ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3258/Davinci_-_Usage
درس پنجاه و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3251/Davinci_-_Color_Palette
درس چهل و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3245/Davinci_-_Letterbox
درس چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3241/Davinci_Resolve_-_Glamour_Look
درس سی و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3212/Davinci_Fast_Track__Convert_to_Bezier
دو نرم افزار قدرتمند DaVinci Resolve 16 و Fusion 16 منتشر شد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6462/دو_نرم_افزار_قدرتمند_DaVinci_Resolve_16_و_Fusion_16_منتشر_شد_