درس بیست و یکم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3159/21_-_Intro_to_VRay_Next
دوره آموزشی Look Development with Vray Next عمید رجبی توسط fxphd منتشر شد.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6444/‎دوره_آموزشی_Look_Development_with_Vray_Next
V-Ray Next for SketchUp بهتر - باهوشتر - سریعتر
http://www.circletc.com/fa/ndt/6439/نسخه_جدید_V-Ray_با_نام_V-Ray_Next_برای_SketchUp_منتشرشد_