درس سی و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3226/Maya_-_Input_Color_Space_Rules
درس سی و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3225/Maya_-_Train_Wheel_Rigging
Break Time قسمت دوازدهم
http://www.circletc.com/fa/video/3218/12_-_گفتگو_با_سجاد_ربیعی
Break Time قسمت یازدهم
http://www.circletc.com/fa/video/3217/11_-_Blur_and_Defocus_node_in_Nuke
Break Time قسمت دهم
http://www.circletc.com/fa/video/3216/10_-_بررسی_VRay_Scene
Break Time قسمت نهم
http://www.circletc.com/fa/video/3219/09_-_Nuke_ZDefocus
Break Time قسمت هشتم
http://www.circletc.com/fa/video/3215/08_-_Nuke_Relighting
Break Time قسمت هفتم
http://www.circletc.com/fa/video/3214/07_-_گفتگو_با_علی_صیفوری
Break Time قسمت ششم
http://www.circletc.com/fa/video/3136/06_-_گفتگو_با_بهروز_قزل
Break Time قسمت پنجم
http://www.circletc.com/fa/video/2135/05_-_گفتگو_با_رضا_فرساد
12