در این مدت که مشغول بروزرسانی بودیم بخش های خیلی زیادی را راه اندازی کردیم که میتونم به circle cup , دوره رایگان V-Ray , دوره رایگان Photography with Maxwell Render و همین طور به دوره رایگان ctc fast track اشاره کنم.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6438/سخن_سردبیر_به_مناسبت_افتتاح_سایت_جدید