مجله دنیای CGPHD
  • Thumbnail View
  • List View
مجله دنیای CGPHD
شماره 1
بهمن و اسفند 1390 | 22 صفحه | رنگی به همراه سی دی آموزشی
قیمت برای عموم : 15000
اعضای ویژه سایت : 12000
شماره 2
فروردین و اردیبهشت 91 | 34 صفحه | رنگی به همراه دی وی دی آموزشی
قیمت برای عموم : 15000
اعضای ویژه سایت : 12000
شماره 3
خرداد و تیرماه 91 | 40 صفحه | رنگی به همراه دی وی دی آموزشی
قیمت برای عموم : 15000
اعضای ویژه سایت : 12000
شماره 1
بهمن و اسفند 1390 | 22 صفحه | رنگی به همراه سی دی آموزشی
شماره 2
فروردین و اردیبهشت 91 | 34 صفحه | رنگی به همراه دی وی دی آموزشی
شماره 3
خرداد و تیرماه 91 | 40 صفحه | رنگی به همراه دی وی دی آموزشی