10 : Moviepedia S02E03 :The Walk
مجموعه :
بازدید :
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

Moviepedia S02E03 بررسی فیلم The Walk کارگردان : Robert Zemeckis

برای دانلود وید‌ئو اینجا کلیک کنید 

  For download this video please click Here