آموزش ها
  • Thumbnail View
  • List View
Tips and Tricks
در این درس به Animate نورها و دوربین بعد از Camera Mapping می پردازیم
بررسی Camera Mapping در 3ds Max - سه بخش
یررسی یکی از روشهای Relighting در 3ds Max - سه بخش
بررسی کامل mia exposure photographic در Maya - چهار بخش
آموزش کامل استفاده از Portal Light در mental ray
در این درس یاد می گیریم که چطور یکی از مهمترین Shader Packageهای مهم mental ray در Maya را...
استفاده از فایلهای IES در mental ray
بررسی کامل Black Body Shader در Maya
بررسی کامل Caustics در mental ray - چهار بخش
بررسی کامل Glare Shader - سه بخش
در این درس به Animate نورها و دوربین بعد از Camera Mapping می پردازیم
بررسی Camera Mapping در 3ds Max - سه بخش
یررسی یکی از روشهای Relighting در 3ds Max - سه بخش
بررسی کامل mia exposure photographic در Maya - چهار بخش
آموزش کامل استفاده از Portal Light در mental ray
در این درس یاد می گیریم که چطور یکی از مهمترین Shader Packageهای مهم mental ray در Maya را Load کنیم
استفاده از فایلهای IES در mental ray
بررسی کامل Black Body Shader در Maya
بررسی کامل Caustics در mental ray - چهار بخش
بررسی کامل Glare Shader - سه بخش