آموزش ها
  • Thumbnail View
  • List View
Maya
بررسی دستور Bevel
بررسی کامل دستور Interactive Split Tool
بررسی Cut Face Tool
بررسی دستور Insert Edge Loop Tool (بخش دوم)
بررسی دستور Insert Edge Loop Tool (بخش اول)
توضیح در مورد Divisions ، Offset و Extrude Along Curve
توضیح در مورد Keep Faces Together
توضیح در مورد Local Transform و Inset
توضیح جامع در مورد دستور Extrude.
توضیح در مورد Soft Selection و استفاده از آن برای ویرایش یک Object.
توضیح در مورد Soft Selection و استفاده از آن برای ویرایش یک Object.
توضیحاتی کامل در مورد Componentهای یک جسم Poly و روش های مختلف انتخاب آنها.
توضیحاتی کامل در مورد Componentهای یک جسم Poly و روش های مختلف انتخاب آنها.
توضیحاتی کامل در مورد Component های یک جسم Poly یعنی Vertex، Edge و...
توضیحاتی کامل در مورد احجام اولیه و ترسیم Polygons
بررسی دستور Bevel
بررسی کامل دستور Interactive Split Tool
بررسی Cut Face Tool
بررسی دستور Insert Edge Loop Tool (بخش دوم)
بررسی دستور Insert Edge Loop Tool (بخش اول)
توضیح در مورد Divisions ، Offset و Extrude Along Curve
توضیح در مورد Keep Faces Together
توضیح در مورد Local Transform و Inset
توضیح جامع در مورد دستور Extrude.
توضیح در مورد Soft Selection و استفاده از آن برای ویرایش یک Object.
توضیح در مورد Soft Selection و استفاده از آن برای ویرایش یک Object.
توضیحاتی کامل در مورد Componentهای یک جسم Poly و روش های مختلف انتخاب آنها.
توضیحاتی کامل در مورد Componentهای یک جسم Poly و روش های مختلف انتخاب آنها.
توضیحاتی کامل در مورد Component های یک جسم Poly یعنی Vertex، Edge و...
توضیحاتی کامل در مورد احجام اولیه و ترسیم Polygons