توضیحات عمید رجبی در مورد تمام فعالیت های وب سایت

توضیحات عمید رجبی در مورد تمام فعالیت های وب سایت سیرکل تی سی

Weekly Report

WEEKLY REPORT

گزارش هفته سوم شهریور 98

Maya - LOD

Maya - LOD

درس هفتاد و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track

VRay Displacement Part 03

VRay Displacement Part 03

درس سی و یکم از دوره رایگان V-Ray

Philosophy of VFX: Look Development

Philosophy of VFX: Look Development

پانزدهمین قسمت از برنامه Quick Takes

بلوک‌های مایا : بلوک 001 | اصول مدل سازی

بلوک های مایا : بلوک 001

اصول مدل سازی

ساخت پورتفولیوی معماری | اصول کار با آرشیکد

ساخت پورتفولیوی معماری

اصول کار با آرشیکد

Look Development with V-Ray Next

Look Development with V-Ray Next

افتخاری دیگر برای اولین بار در ایران - همکاری مشترک FXPHD با عمید رجبی