Weekly Report

WEEKLY REPORT

گزارش هفته چهارم آبان 98

VRay Carpaint

VRay Carpaint

درس چهلم از دوره رایگان V-Ray

VFX Softwares: Arnold

VFX Softwares: Arnold

بیست و پنجمین قسمت از برنامه Quick Takes

دلایلی که شما نمی توانید در شرکت های بزرگ VFX ، ان

دلایلی که شما نمی توانید در شرکت های بزرگ VFX, انیمیشن و بازی سازی استخدام شوید.

قسمت سوم

Maya - Rigging a strap

Maya - Rigging a strap

درس هفتاد و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track

گفتگو با علی رحیمی

گفتگو با علی رحیمی 

قسمت دهم برنامه  Break Time 

قسمت ۱۲ سری جدید برنامه MOVIEPedia

MOVIEPedia 12

بررسی و تحلیل فیلم Avengers: Endgame

ویوئوی کامل سمینار "مسیرهای نوین برای پیمودن" - ده

ویوئوی کامل سمینار "مسیرهای نوین برای پیمودن" - دهم مرداد 1398

اولین سمینار گروه circletc

 

توضیحات عمید رجبی در مورد تمام فعالیت های وب سایت

توضیحات عمید رجبی در مورد تمام فعالیت های وب سایت سیرکل تی سی