VFX Softwares: Modo

VFX Softwares: Modo

بیست و یکمین قسمت از برنامه Quick Takes

Maya - Construction Plane

Maya - Construction Plane

درس هفتاد و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track

Weekly Report

WEEKLY REPORT

گزارش هفته سوم مهر 98

VRay Triplanar Projection

VRay Triplanar Projection

درس سی و پنجم از دوره رایگان V-Ray

دلایلی که شما نمی توانید در شرکت های بزرگ VFX ، ان

دلایلی که شما نمی توانید در شرکت های بزرگ VFX ، انیمیشن و بازی سازی استخدام شوید.

گفتگو با آرمین مصطفوی

گفتگو با آرمین مصطفوی 

قسمت نهم برنامه  Break Time 

ویوئوی کامل سمینار "مسیرهای نوین برای پیمودن" - ده

ویوئوی کامل سمینار "مسیرهای نوین برای پیمودن" - دهم مرداد 1398

اولین سمینار گروه circletc

 

توضیحات عمید رجبی در مورد تمام فعالیت های وب سایت

توضیحات عمید رجبی در مورد تمام فعالیت های وب سایت سیرکل تی سی