• توضیحات

در این دوره سبک های مختلف uv را با مثال های متفاوت مورد بررسی قرار میدهیم و در نرم افزار rizomuv تمام بخش های مهم برای ایجاد یک  uv درست مانند seams , unfold , optimize , layout , packing را با مثال های کاربردی تا انتها پیش میبریم .
 

محمدرضا رضی
مدرس
محمدرضا رضی