معرفی تیم Circletc

 
عمید رجبی   |   مدیر مرکز آموزشی سیرکل
amidrajabi.ctc@gmail.com

مونا حجازی نصر  |  مدیر اجرایی و مدیر پشتیبانی
monahejazi.ctc@gmail.com

نوید طباطبایی |  سردبیر وب سایت
navidtabatabaee.ctc@gmail.com

فاطمه شایگانی  |  ادمین وب سایت
fatemehshayegani.ctc@gmail.com

احمد علیزاده  |  مدیر هنری
ahmadalizadeh.ctc@gmail.com

نیکان خبازی  |  ویدیوگرافی
nikankhabbazi.ctc@gmail.com

امیر نخعی  |  مدیر گروه های پشتیبانی
amirnakhaei.ctc@gmail.com

علی یارمحمدی  |  پشتیبانی وب سایت
aliyarmohamadi.ctc@gmail.com