درس شصت و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3259/3ds_Max_-_Deforming_Multiple_Objects
درس شصت ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3258/Davinci_-_Usage
درس پنجاه و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3257/Photoshop_-_Grass_Effect
درس پنجاه و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3256/Maya_-_Bend_Deformer
درس پنجاه و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3254/Maya_-_Self_Collision
درس پنجاه و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3252/Maya_-_A_Realistic_Eyeball
درس پنجاه و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3251/Davinci_-_Color_Palette
درس پنجاه و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3250/Maya_-_Duplicate_with_Transform
درس پنجاه و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3249/Nuke_-_Corner_Pin
درس پنجاه و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3248/Maya_-_Convert_Paint_Effects_to_Polygon
1234567891011