دوازدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3282/12_-_Philosophy_of_VFX__Light_and_Rendering
یازدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3279/11_-_Philosophy_of_VFX__Light_and_Rendering
دهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3278/10_-_Philosophy_of_VFX__FX
نهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3275/09_-_Philosophy_of_VFX__Animation
هشتمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3274/08_-_Philosophy_of_VFX__Rigging
هفتمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3271/07_-_Philosophy_of_VFX__Modeling_Softwares
ششمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3270/06_-_Philosophy_of_VFX__Texturing
پنجمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3268/05_-_Philosophy_of_VFX__Modeling
چهارمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3266/04_-_Why_VFX__previs
سومین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3264/03_-_Why_VFX__Cost
12