همان طور که میدانید در سال ۹۷ فعالیت های ما در سیرکل تی سی وارد مراحل تازه ای شد که در پی همین فعالیت ها وب سایت جدید سیرکل در اختیار شما علاقه مندان قرار‌گرفت.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6448/سال_نو_و_سیرکل_تی_سی
در این مدت که مشغول بروزرسانی بودیم بخش های خیلی زیادی را راه اندازی کردیم که میتونم به circle cup , دوره رایگان V-Ray , دوره رایگان Photography with Maxwell Render و همین طور به دوره رایگان ctc fast track اشاره کنم.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6438/سخن_سردبیر_به_مناسبت_افتتاح_سایت_جدید