توضیحات عمید رجبی در مورد این ورکشاپ و چگونگی استفاده از ZDepth
http://www.circletc.com/fa/edu/20/Create_Dust_with_ZDepth-Part_01
در این درس چگونگی ساخت Mask بر پایه ZDepth Pass را خواهیم دید
http://www.circletc.com/fa/edu/21/Create_Dust_with_ZDepth-Part_02
در این درس یاد خواهیم گرفت که چگونه بر پایه ZDepth و Mask های ساخته شده از Node های Grade , Saturation و ... استفاده کنیم
http://www.circletc.com/fa/edu/22/Create_Dust_with_ZDepth-Part_03
در این‌ درس مراحل پایانی روند پروژه را خواهیم دید و با Node های Grain , Blur و‌... کار خواهیم کرد.
http://www.circletc.com/fa/edu/23/Create_Dust_with_ZDepth-Part_04
درس صد و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4372/Davinci_-_EDL_Timeline_From_Pr_to_Resolve
درس نود و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4352/Nuke_-_Scene_Node
درس نود و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4351/Nuke_-_3D_Control_Type
درس نود و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4350/Nuke_-_Reformat_Node
درس نود و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4349/Nuke_-_Important_Alembic_Cache_to_Nuke
درس نود ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4347/Nuke_-_Copy_Node
123456789101112131415...