درس سی و سوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3297/33_-_VRay_Clipper
بیست و یکمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4306/21_-_VFX_Softwares__Modo
بیستمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4304/20_-_VFX_Softwares__Lightwave_3d
نوزدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3303/19_-_VFX_Softwares__Houdini
هجدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3300/18_-_VFX_Softwares__Maya
هفدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3298/17_-_VFX_Softwares__3d_Studio_Max
شانزدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3296/16_-_VFX_Softwares__Introduction
پانزدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3290/15_-_Philosophy_of_VFX__Look_Development
چهاردهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3288/14_-_Philosophy_of_VFX__compositing
سیزدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3286/13_-_Philosophy_of_VFX__compositing
123