دوازدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3282/12_-_Philosophy_of_VFX__Light_and_Rendering
یازدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3279/11_-_Philosophy_of_VFX__Light_and_Rendering
دهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3278/10_-_Philosophy_of_VFX__FX
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
http://www.circletc.com/fa/video/3238/بررسی_و_تحلیل_فیلم_Deadpool
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
http://www.circletc.com/fa/video/3237/بررسی_و_تحلیل_فیلم_The_Walk
نهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3275/09_-_Philosophy_of_VFX__Animation
هشتمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3274/08_-_Philosophy_of_VFX__Rigging
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
http://www.circletc.com/fa/video/3236/بررسی_و_تحلیل_فیلم_The_Revenant
Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
http://www.circletc.com/fa/video/3235/بررسی_و_تحلیل_فیلم_Star_Wars__The_Force_Awakens
هفتمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3271/07_-_Philosophy_of_VFX__Modeling_Softwares
123