توضیحات عمید رجبی در مورد این ورکشاپ و چگونگی استفاده از ZDepth
http://www.circletc.com/fa/edu/20/Create_Dust_with_ZDepth-Part_01
در این درس چگونگی ساخت Mask بر پایه ZDepth Pass را خواهیم دید
http://www.circletc.com/fa/edu/21/Create_Dust_with_ZDepth-Part_02
در این درس یاد خواهیم گرفت که چگونه بر پایه ZDepth و Mask های ساخته شده از Node های Grade , Saturation و ... استفاده کنیم
http://www.circletc.com/fa/edu/22/Create_Dust_with_ZDepth-Part_03
در این‌ درس مراحل پایانی روند پروژه را خواهیم دید و با Node های Grain , Blur و‌... کار خواهیم کرد.
http://www.circletc.com/fa/edu/23/Create_Dust_with_ZDepth-Part_04
درس صد و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4372/Davinci_-_EDL_Timeline_From_Pr_to_Resolve
درس چهلم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/4318/VRay_Carpaint_-_40
درس سی و نهم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/4316/VRay_Soft_Box_-_39
درس سی و هشتم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/4312/VRay_Distance_Texture_-_38
سی و نهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4398/39_-_VFX_Softwares__Terragen
سی و هشتمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4393/38_-_VFX_Softwares__Gaea
12345678