درس سی و سوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3297/33_-_VRay_Clipper
بیست و ششمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4321/26_-_VFX_Softwares__Mental_Ray
بیست و پنجمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4317/25_-_VFX_Softwares__Arnold
بیست و چهارمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4315/24_-_VFX_Softwares__RenderMan
بیست و سومین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4309/23_-_VFX_Softwares__Blender
بیست و دومین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4308/22_-_VFX_Softwares__Cinema_4D
بیست و یکمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4306/21_-_VFX_Softwares__Modo
بیستمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4304/20_-_VFX_Softwares__Lightwave_3d
نوزدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3303/19_-_VFX_Softwares__Houdini
هجدهمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3300/18_-_VFX_Softwares__Maya
12345