درس پنجاه و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3247/Arnold_-_Curve_Collector
درس سی و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3225/Maya_-_Train_Wheel_Rigging
بیست و پنجمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/4317/25_-_VFX_Softwares__Arnold
درس پانزدهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3194/Arnold_-_Exposure_Override
درس ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3185/Arnold_-_Display_Value_and_RGB_Value
درس چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3183/Arnold_Renderer_-_Arnold_Debug_Shading
درس سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3182/Arnold_Renderer_-_ARV_3d_Manipulation
پس از مدتها انتظار هنرمندان میتوانند از موتور رندر آرنولد بر پایه پردازنده های گرافیکی استفاده کنند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/6449/موتور_رندر_Arnold_بر_پایه_GPU_رونمایی_شد_
http://www.circletc.com/fa/Hellscream/gallery/15195/Caustics_arnold