درس هفتاد و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4314/Maya_-_Rigging_a_strap
درس هفتاد و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4305/Maya_-_Construction_Plane
درس هفتاد و شش از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3294/Maya_-_Quick_Expression
درس هفتاد و پنج از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3292/Maya_-_LOD
درس شصت و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3277/3ds_Max_-_AOV
درس شصت و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3276/Maya_-_Reference_Editor
درس شصت و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3267/3ds_Max_-_Interpolation
درس پنجاه و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3256/Maya_-_Bend_Deformer
درس پنجاه و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3254/Maya_-_Self_Collision
درس پنجاه و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3252/Maya_-_A_Realistic_Eyeball
12345