درس چهل و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3245/Davinci_-_Letterbox
درس چهل و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3244/Maya_-_Wobble_Spin
درس چهل و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3242/Maya_-_Tank_Treads_Rig
درس چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3241/Davinci_Resolve_-_Glamour_Look
درس چهل و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3240/Maya_-_Redshift
درس چهل و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3239/Maya_-_Rigging
درس چهل و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3234/Houdini_-_Ambient_Occlusion
درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
12345