درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس سی و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3227/Maya_-_Project_Curve_on_Mesh
درس سی و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3224/Houdini_-_Procedural_Thinking_and_Mindset_Part_01
درس سی و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3213/Houdini_-_Intersec
درس سی و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3212/Davinci_Fast_Track__Convert_to_Bezier
درس سی و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3211/Maya_-_Cluster_Deformer_and_Aim_Constraint
درس سی و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3210/Maya_-_Selection_and_Viewport_Gamma
درس سی ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3209/Nuke_-_Project_Directory
1234