درس صد و سی و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4425/Davinci_-_Ingestion_Proces
درس صد و سی ام از دوره رایگان CTC FAST Trackٔ
http://www.circletc.com/fa/video/4419/Nuke_-_Nodes
درس صد و بیست و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4414/Maya_-_Hypershade_Overview
درس صد و بیست و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4411/Davinci_-_23_976
درس صد و بیست و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4406/Zbrush_-_Morph_Target
درس صد و بیست و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4402/Cinema_4D_-_Effector_Matrix
درس صد و بیست و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4400/Python_-_Asset_Library
درس صد و بیست و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4397/Maya_-_Condition
درس صد و بیست و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4394/Maya_-_Hypershade_Overview
درس صد و بیست و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4392/Davinci_-_RED_Image_Processing_Pipeline_2
12345678910111213