برنامه Moviepedia از این ماه به صورت هفتگی بروی وب سایت Circle TC قرار خواهد گرفت. Moviepedia به تحلیل و بررسی فیلم های شاخص سینمای جهان می پردازد. در این برنامه هر فیلم از منظر های مختلف از جمله فیلم نامه , کارگردانی , جلوه های ویژه و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
http://www.circletc.com/fa/video/2128/بررسی_و_تحلیل_فیلم_Gone_Girl