مریم مرادی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند. 
http://www.circletc.com/fa/wdetail/4/Advanced_Rendering_with_V-Ray_in_3ds_Max
عمید رجبی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند.
http://www.circletc.com/fa/wdetail/12/Advanced_Rendering_with_VRay_in_Maya
درس بیست و هشتم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3255/28_-_VRay_Fur
درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3230/27_-_VRay_Sampling_-_بخش_سوم
درس بیست و ششم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3164/26_-_VRay_Sampling_-_بخش_دوم
درس بیست و پنجم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3163/25_-_VRay_Sampling_-_بخش_اول
درس بیست و چهارم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3162/24_-_V-ray_frame_buffer
درس بیست و سوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3161/23_-_Color_Mapping_-_بخش_دوم
درس بیست و دوم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3160/22_-_Color_Mapping_-_بخش_اول
درس بیست و یکم از دوره رایگان V-Ray
http://www.circletc.com/fa/video/3159/21_-_Intro_to_VRay_Next
123456