درس نود و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4352/Nuke_-_Scene_Node
درس نود و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4351/Nuke_-_3D_Control_Type
درس نود و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4350/Nuke_-_Reformat_Node
درس نود و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4349/Nuke_-_Important_Alembic_Cache_to_Nuke
درس نود ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4347/Nuke_-_Copy_Node
درس هشتاد و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4346/Nuke_-_Shuffle
درس هشتاد و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4345/Maya_-_FBX_Review
درس هشتاد و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4342/Maya_-_Tips
درس هشتاد و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4338/Davinci_-_Sat__vs__Sat
درس هشتاد و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/4336/Davinci_-_Contrast
1234567891011121314