درس شصت و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3276/Maya_-_Reference_Editor
درس شصت و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3259/3ds_Max_-_Deforming_Multiple_Objects
درس شصت ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3258/Davinci_-_Usage
درس پنجاه و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3257/Photoshop_-_Grass_Effect
درس پنجاه و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3256/Maya_-_Bend_Deformer
درس پنجاه و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3251/Davinci_-_Color_Palette
درس پنجاه ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3246/Maya_-_Assign_Material_to_Objects
درس چهل و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3245/Davinci_-_Letterbox
درس چهل و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3244/Maya_-_Wobble_Spin
درس چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3241/Davinci_Resolve_-_Glamour_Look
123456