در این درس یاد خواهید گرفت برای ایجاد یک محیط طبیعی از چه رفرنس هایی استفاده می گردد، همچنین با استفاده از تصاویر جمع آوری شده ایده اولیه، طرح خود را پیاده سازی می نمایید.
http://www.circletc.com/fa/edu/24/01-_Reference_and_Concept
در این درس یاد خواهید گرفت با استفاده از کانسپت طراحی شده، محیطی ساده از صحنه خود را در Maya ایجاد کنید و جانمایی دوربین، موقعیت کاراکتر و المانهای اصلی را در آن مشخص کنید.
http://www.circletc.com/fa/edu/25/02-_Layout
در این درس با UI یا رابط کاربری World machine بیشتر آشنا خواهید شد و صحنه خود را برای مدل سازی آماده می کنید.
http://www.circletc.com/fa/edu/26/03-_Intro_World_Machine
در این درس با استفاده از نود های layout generator و perlin noise کوه های عقب صحنه خود را ایجاد می نمایید.
http://www.circletc.com/fa/edu/27/04-_World_Machine_1
در این درس یاد خواهید گرفت مدل سازی صحنه را با اتصال انواع نودهای گوناگون ایجاد کنید تا به کلیت ناهمواره ها و کوهستان های صحنه خود دست یابید .
http://www.circletc.com/fa/edu/28/05-_World_Machine_2
در این درس با استفاده از نود Terrace و Erosion به ایجاد لایه های گوناگون سنگ و تأثیرات آب، هوا و زمان بر روی کوهستان خود می پردازید.
http://www.circletc.com/fa/edu/29/06-_World_Machine_3
در این بخش با بکارگیری ابزارها و نودهای گوناگون ماسه های بادی موجود در صحرا را شبیه سازی و به صخره های خود اضافه خواهید کرد.
http://www.circletc.com/fa/edu/30/07-_World_Machine_4
در این بخش به ساخت تکسچر و رنگ آمیزی کوه ها ، ماسه ها و سنگ های موجود در صحنه خود می پردازید.
http://www.circletc.com/fa/edu/31/08-_World_Machine_Texture
آماده سازی صحنه و تهیه خروجی مناسب برای انتقال Asset های ایجاد شده در World machine بخش مهمی از هر طراحی می باشد که در این درس به آموزش آن می پردازید.
http://www.circletc.com/fa/edu/32/09-_World_Machine_Export
http://www.circletc.com/fa/edu/19/Enviroment_Design_For_Film_and_Game
123