در بخش اول این کارگاه عمید رجبی ابتدا به مفاهیم اولیه دنیای مدل سازی و روش های مختلف برای ایجاد حجم های گوناگون خواهد پرداخت. تمامی این روش ها از جمله Subdivision Modeling و Nurbs Modeling به طور کامل در این کارگاه تدریس خواهد شد. در بخش دوم عمید رجبی Nurbs در 3ds Max را آغاز خواهد کرد و تمامی ویژگی های این روش و انواع دستورات برای ساخت انواع سطوح مختلف را بررسی خواهد کرد دستوراتی از جمله Uloft ، UVLoft ، 2Rail Sweep ، Cap ، Lathe ، Blend Surfaces و... در ادامه نحوه کار با PolyNurbs که یکی از Scriptهای بسیار مفید که در 3ds Max است تدریس خواهد شد...
http://www.circletc.com/fa/wdetail/13/Advanced_Modeling_with_Maya_and_MudBox
عمید رجبی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند.
http://www.circletc.com/fa/wdetail/12/Advanced_Rendering_with_VRay_in_Maya
درس چهل و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3233/3ds_Max_-_Normal_Align
درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس سی و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3227/Maya_-_Project_Curve_on_Mesh
درس سی و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3226/Maya_-_Input_Color_Space_Rules
درس سی و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3225/Maya_-_Train_Wheel_Rigging
درس سی و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://www.circletc.com/fa/video/3224/Houdini_-_Procedural_Thinking_and_Mindset_Part_01
123456