Break Time قسمت یازدهم
http://www.circletc.com/fa/video/4330/11-_گفتگو_با_محسن_موسوی
محسن موسوی یکی از بزرگ ترین آرتیست های ایرانی دنیا و سرپرست جلوه های ویژه تیم Pixomondo بخش های زیادی از جلوه های ویژه این فیلم را بر عهده داشته است که در طول پنج سال گذشته او و تیمش در پروژه های مختلفی چون(Sucker Punch, 2011)، (Red Tails -2012)، (2012 -2009)، (Hindenburg-2011)حضور قدرتمندی داشته اند.
http://www.circletc.com/fa/ndt/5282/فیلم_Hugo