ششمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3270/06_-_Philosophy_of_VFX__Texturing
پنجمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3268/05_-_Philosophy_of_VFX__Modeling
چهارمین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3266/04_-_Why_VFX__previs
سومین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3264/03_-_Why_VFX__Cost
دومین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3263/02_-_Why_VFX__Time
اولین قسمت از برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3261/01_-_Why_VFX__Being_Realstic
معرفی برنامه Quick Takes
http://www.circletc.com/fa/video/3260/_What_Is_Quick_Takes