در این ورکشاپ با یک متود متداول و عالی برای ساخت مرحله به مرحله ی یک کریچر پرجزئیات از ابتدای مدلینگ تا رندر نهایی کار آشنا می شوید.
http://www.circletc.com/fa/edu/58/معرفی_دوره
توضیحات عمید رجبی در مورد ورکشاپ های آنلاین CIRCLETC
http://www.circletc.com/fa/ndt/8781/توضیحات_عمید_رجبی_در_مورد_ورکشاپ_های_آنلاین_CIRCLETC
http://www.circletc.com/fa/hessamkia/gallery/7799/vray_tutorial_workshop