آموزش ها
  • Thumbnail View
  • List View
3ds Max
بررسی دستور Loft بخش دهم
بررسی دستور Loft بخش نهم
بررسی دستور Loft بخش هشتم
بررسی دستور Loft بخش هفتم
بررسی دستور Loft بخش ششم
بررسی دستور Loft بخش پنجم
بررسی دستور Loft بخش چهارم
شروع کار با Loft
انجام یک تمرین با دستور Lathe
توضیح در مورد فرمان Show End Result
بررسی کامل دستور Lathe
در مورد دستور Boolean و Trim
ترسیم قرنیز و کف برای فضای داخلی.
ترسیم یک فضای داخلی اولیه به کمک Line.
بررسی دستور Loft بخش دهم
بررسی دستور Loft بخش نهم
بررسی دستور Loft بخش هشتم
بررسی دستور Loft بخش هفتم
بررسی دستور Loft بخش ششم
بررسی دستور Loft بخش پنجم
بررسی دستور Loft بخش چهارم
شروع کار با Loft
انجام یک تمرین با دستور Lathe
توضیح در مورد فرمان Show End Result
بررسی کامل دستور Lathe
در مورد دستور Boolean و Trim
ترسیم قرنیز و کف برای فضای داخلی.
ترسیم یک فضای داخلی اولیه به کمک Line.