در این قسمت، مقایسه ای مابین عکاسی تبلیغاتی و CGI انجام شده تا موارد استفاده از هرکدام در تصویر سازی در زمینه تبلیغات، شفاف تر شود.
https://www.circletc.com/fa/edu/115/01_-__CGI_and_Photography
در این قسمت در کنار آشنایی با مفاهیم پایه ای در تصویرسازی یک آگهی به صورت مختصر با مفاهیم ترکیب بندی نیز آشنا خواهید شد.
https://www.circletc.com/fa/edu/116/02_-__Composition
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد
https://www.circletc.com/fa/edu/117/03_-__Reference
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد
https://www.circletc.com/fa/edu/118/04_-__CameraSetup
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد
https://www.circletc.com/fa/edu/119/05_-__Materials
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد
https://www.circletc.com/fa/edu/120/06_-__LightLinking
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد
https://www.circletc.com/fa/edu/121/07_-__Lighting-Part01
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد
https://www.circletc.com/fa/edu/122/08_-__Lighting-Part02
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد .
https://www.circletc.com/fa/edu/123/09_-__Custom_AOVs
در این دوره با نحوه نورپردازی یک ماشین با تکنیک FDL (focused diffused lighting) به صورت low diffuse آشنا خواهید شد .
https://www.circletc.com/fa/edu/124/10_-__RenderSetup-Part01
123456789101112131415...