درس بیست و هشتم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3255/28_-_VRay_Fur
درس بیست و هفتم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3230/27_-_VRay_Sampling_-_بخش_سوم
درس بیست و ششم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3164/26_-_VRay_Sampling_-_بخش_دوم
درس بیست و پنجم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3163/25_-_VRay_Sampling_-_بخش_اول
درس بیست و چهارم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3162/24_-_V-ray_frame_buffer
درس بیست و سوم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3161/23_-_Color_Mapping_-_بخش_دوم
درس بیست و دوم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3160/22_-_Color_Mapping_-_بخش_اول
درس بیست و یکم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3159/21_-_Intro_to_VRay_Next
درس بیستم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3158/20_-_VRay_Multisub_Texture_and_VRay_Switch_Material
درس نوزدهم از دوره رایگان V-Ray
https://www.circletc.com/fa/video/3157/19_-_Blend_Material
123