با توجه به اینکه World Creator نرم افزار جدیدی است، محبوبیت بسیاری در میان شرکت¬های بازی¬سازی و فیلم¬سازی همچون Blizzard, Capcom و Blur Studio پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین نرم¬افزارهای ساخت زمین در دنیا به حساب می آید.
https://www.circletc.com/fa/edu/68/معرفی_دوره
با توجه به اینکه World Creator نرم افزار جدیدی است، محبوبیت بسیاری در میان شرکت¬های بازی¬سازی و فیلم¬سازی همچون Blizzard, Capcom و Blur Studio پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین نرم¬افزارهای ساخت زمین در دنیا به حساب می آید.
https://www.circletc.com/fa/edu/69/01_-_User_Interface
با توجه به اینکه World Creator نرم افزار جدیدی است، محبوبیت بسیاری در میان شرکت¬های بازی¬سازی و فیلم¬سازی همچون Blizzard, Capcom و Blur Studio پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین نرم¬افزارهای ساخت زمین در دنیا به حساب می آید.
https://www.circletc.com/fa/edu/70/02_-_Base_Surface
شرح مختصر ویدیو
https://www.circletc.com/fa/edu/2/معرفی_دوره
https://www.circletc.com/fa/edu/3/SetScaling-Part01
با توجه به اینکه World Creator نرم افزار جدیدی است، محبوبیت بسیاری در میان شرکت¬های بازی¬سازی و فیلم¬سازی همچون Blizzard, Capcom و Blur Studio پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین نرم¬افزارهای ساخت زمین در دنیا به حساب می آید.
https://www.circletc.com/fa/edu/71/03_-_Surface_Step
با توجه به اینکه World Creator نرم افزار جدیدی است، محبوبیت بسیاری در میان شرکت¬های بازی¬سازی و فیلم¬سازی همچون Blizzard, Capcom و Blur Studio پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین نرم¬افزارهای ساخت زمین در دنیا به حساب می آید.
https://www.circletc.com/fa/edu/72/04_-_Filter_1
https://www.circletc.com/fa/edu/4/SetScaling-Part02
https://www.circletc.com/fa/edu/5/3DModeling-Part01
با توجه به اینکه World Creator نرم افزار جدیدی است، محبوبیت بسیاری در میان شرکت¬های بازی¬سازی و فیلم¬سازی همچون Blizzard, Capcom و Blur Studio پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین نرم¬افزارهای ساخت زمین در دنیا به حساب می آید.
https://www.circletc.com/fa/edu/73/05_-_Filter_2
12345678910111213